Գնումների հայտարարություններ

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության կողմից գնումների գործընթացն իրականացվում է «Գնումների մասին ՀՀ օրենքի»,   ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. 168-Ն որոշման և այլ իրավական ակտերի համաձայն: Գնումների համակարգի և ընթացակարգերի վերաբերյալ տեղեկատվություն հնարավոր է ստանալ www.gnumner.am և www.armeps.am կայքերից:

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության կարիքների համար հեռուստատեսային հաղորդումների հեռարձակման ծառայություններ ձեռքբերելու նպատակով ԱԳՆ-ՇՀԾՁԲ-17/4 ծածկագրով ՇՀ գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր:


ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության կարիքների համար բջջային հեռախոսների ծառայություններ ձեռքբերելու նպատակով ԱԳՆ-ՇՀԾՁԲ-17/25 ծածկագրով ՇՀ գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր:

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության կարիքների համար ավտոպահեստամասեր ձեռքբերելու նպատակով ԱԳՆ-ՇՀԱՊՁԲ-17/6 ծածկագրով ՇՀ գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր:

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության կարիքների համար տնտեսական ապրանքներ ձեռքբերելու նպատակով ԱԳՆ-ՇՀԱՊՁԲ-17/11 ծածկագրով ՇՀ գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր:

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության կարիքների համար գրենական պիտույքներ և գրասենյակային նյութեր ձեռքբերելու նպատակով ԱԳՆ-ՇՀԱՊՁԲ-17/3 ծածկագրով ՇՀ գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր:

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերելու նպատակով ԱԳՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/1 ծածկագրով ՇՀ գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր:

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության կարիքների համար տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների մատուցման նպատակով ԱԳՆ-ԱԳՆ-ԳՀԾՁԲ-19/1 ծածկագրով ՇՀ գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր:

Տպել էջը