Բյուջետային ֆինանսավորում

2024-2026 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ԵՎ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՅՏ

ՀՀ ԱԳՆ Դիվանագիտական դպրոց ՊՈԱԿ 2024-2026թթ ՄԺԾԾ և 2024թ հայտ

ՀՀ ԱԳՆ Պետական արարողակարգի ծառայության 2024-2026թթ ՄԺԾԾ և 2024թ հայտ

Հավելված 1. Գոյություն ունեցող պարտավորությունների գծով ծախսակազմումների ամփոփ ձևաչափ

Հավելված 2. Նոր նախաձեռնությունների ներկայացման ամփոփ ձևաչափ

Հավելված 3.  Բյուջետային ծրագրերի և ակնկալվող արդյունքների ներկայացման ձևաչափ

Հավելված 4. Բյուջետային ծրագրերի գծով ամփոփ ծախսերն ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման տարրերի և ըստ տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

Հավելված 5. Բյուջետային ծրագրերիմիջոցառումների գծով ծախսերը՝ վարչատարածքային բաժանմամբ ըստ մարզերի

Հավելված 8. Ամփոփ ֆինանսական պահանջներ ՄԺԾԾ ժամանակահատվածի համար

Հավելված 10․ Հայտի հետ կապված հիմնական ռիսկերը

Հավելված 11. ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հավելված 12 ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ (ԱՆՁՆԱԳԻՐ)` Արտաքին գործերի ոլորտում Կառավարության քաղաքականության մշակում և իրականացում

Հավելված 12 ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ (ԱՆՁՆԱԳԻՐ)` Օտարերկրյա պետություններում ՀՀ դիվանագիտական ծառայության մարմինների գործունեության կազմակերպում և իրականացում

Հավելված 12 ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ (ԱՆՁՆԱԳԻՐ)` Համագործակցություն միջազգային կազմակերպությունների հետ

Հավելված 12. ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ (ԱՆՁՆԱԳԻՐ) Միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ոլորտում մասնագետների պատրաստում և վերապատրաստում

Հավելված 12. ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ (ԱՆՁՆԱԳԻՐ)` Հայաստանի Հանրապետությունում և օտարերկրյա պետություններում արարողակարգային միջոցառումների իրականացում

Տպել էջը