Դատվածության և հետախուզման առկայության մասին տեղեկանք

Առցանց դիմելու նոր հնարավորություն

ՀՀ-ում դատվածության և հետախուզման առկայության մասին տեղեկանքի համար հնարավոր է դիմել առցանց, իսկ պատրաստի տեղեկանքը ստանալ փոստով՝ ինչպես Հայաստանի տարածքում, այնպես էլ աշխարհի ցանկացած կետում։ 

Դիմումը առցանց ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել ՀՀ ԱԳՆ էլեկտրոնային հյուպատոսական համակարգում՝ հետևյալ հղումով. 

https://consular.e-gov.am

Որտեղից կարելի է ստանալ տեղեկանքը

ՀՀ-ում դատվածության և հետախուզման առկայության մասին տեղեկանք կարելի է ստանալ ՀՀ տարածքում` ՀՀ ԱԳՆ հյուպատոսական վարչությունից և օպերատորների կողմից (բանկեր և «Հայփոստ» ՓԲԸ), իսկ օտարերկրյա պետություններում` ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններից և հյուպատոսական հիմնարկներից: Տեղեկանքում զետեղվող` անձի վերաբերյալ տվյալները ստուգվում են ՀՀ ոստիկանության ինֆորմացիոն կենտրոնում:

Տեղեկանքի տրամադրումը ՀՀ ԱԳՆ հյուպատոսական վարչությունում.

Տեղեկանք ստանալու համար ընդունելությունը ՀՀ ԱԳՆ հյուպատոսական վարչությունը կազմակերպում է երկուշաբթի, երեքշաբթի, հինգշաբթի և ուրբաթ օրերին ժամը 10.00-12.00-ին` ՀՀ ԱԳՆ վարչական շենքում գտնվող քաղաքացիների ընդունելության սրահում (Վազգեն Սարգսյան 3 հասցեով): Իր մասին տեղեկանք ստանալու նպատակով դիմելու իրավունք ունի 16 տարին լրացած յուրաքանչյուր ոք (այսուհետ՝ տեղեկանք հայցող) կամ տեղեկանք հայցողի ծնողը, եղբայրը, քույրը, ամուսինը և զավակը, ինչպես նաև լիազոր ներկայացուցիչը:

Տեղեկանք հայցողն անձամբ կամ փոստի միջոցով (փոստով դիմելու իրավունք ունի տեղեկանք հայցողը, իսկ վերջինիս ծնողը, եղբայրը, քույրը, ամուսինը, զավակը և լիազոր ներկայացուցիչը դիմումը ներկայացնում են անձամբ) նախարարություն է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը`

 1. Սահմանված ձևի դիմում (տրամադրվում է տեղում),
 2. Վավեր անձնագիր (նույնականացման քարտ) և դրա պատճենը (փոստով դիմելու դեպքում՝ միայն պատճենը).
 3. Պետական տուրքի վճարման անդորրագիր կամ վճարման անհրաժեշտ վավերապայմանները` «Օտարերկրյա պաշտոնական փաստաթղթերի օրինականացման պահանջը չեղյալ հայտարարելու մասին» Հաագայի 1961թ. հոկտեմբերի 5-ի կոնվենցիայի (APOSTILLE-ի մասին) մասնակից պետության իշխանություններին ներկայացնելու դեպքում տեղեկանքը ապոստիլով հաստատելու համար: Պետական տուրքի դրույքաչափը 7,000 (յոթ հազար) ՀՀ դրամ է: Պետական տուրքը կարող է վճարվել ցանկացած առևտրային բանկում, պետական վճարումների էլեկտրոնային համակարգի կամ տեղում՝ ակնթարթային վճարումների համակարգի (տերմինալի) միջոցով: ՀՀ պետբյուջեի գանձապետական հաշվեհամարն է 900005163515: APOSTILLE-ի մասին կոնվենցիայի մասնակից պետությունների ցանկին կարող եք ծանոթանալ այստեղ
 4. Եթե տեղեկանք հայցողը դիմումն անձամբ ներկայացնելու պահին տեղեկանքի ստացումը հանձնարարում է երրորդ անձի, ապա տվյալ անձի անձնագրի (նույնականացման քարտի) պատճենը.
 5. Եթե դիմումը ներկայացնում է տեղեկանք հայցողի ծնողը, եղբայրը, քույրը, ամուսինը, զավակը կամ լիազոր ներկայացուցիչը, ապա պետք է ներկայացվեն նաև հետևյալ փաստաթղթերը՝
 • ա. ծնողի դեպքում՝ դիմողի անձնագրի (նույնականացման քարտի) բնօրինակը և պատճենը, տեղեկանք հայցողի անձնագրի (նույնականացման քարտի) ու ծննդյան վկայականի պատճենները,
 • բ. եղբոր և քրոջ դեպքում՝ դիմողի անձնագրի (նույնականացման քարտի) բնօրինակը և պատճենը, դիմողի ծննդյան վկայականի բնօրինակը, տեղեկանք հայցողի ծննդյան վկայականի և անձնագրի (նույնականացման քարտի) պատճենները,
 • գ. ամուսնու դեպքում՝ դիմողի անձնագրի (նույնականացման քարտի) բնօրինակը և պատճենը, տեղեկանք հայցողի անձնագրի (նույնականացման քարտի) և ամուսնության վկայականի պատճենները,
 • դ. զավակի դեպքում՝ դիմողի անձնագրի (նույնականացման քարտի) բնօրինակը և պատճենը, ծննդյան վկայականի և տեղեկանք հայցողի անձնագրի (նույնականացման քարտի) պատճենները,
 • ե. լիազոր ներկայացուցչի դեպքում՝ լիազորված անձի անձնագիրը (նույնականացման քարտը), լիազորագրի բնօրինակը և տեղեկանք հայցողի անձնագրի (նույնականացման քարտի) պատճենը: 

Տեղեկանքի տրամադրումը օպերատորների կողմից (բանկեր և «Հայփոստ» ՓԲԸ)


Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 26-ի N 1109-Ն որոշման համաձայն` օտարերկրյա պետություններ ներկայացնելու համար Հայաստանի Հանրապետությունում դատվածության և հետախուզման առկայության մասին տեղեկանքները տրամադրվում են նաև օպերատորների կողմից:

Քաղաքացիները կարող են դիմել և տեղեկանք ստանալ  օպերատորների կողմից հետևյալ հասցեներում` «Հայփոստ» ՓԲԸ բոլոր բաժանմունքներում, «Կոնվերս բանկ» (հասցե` ք. Երևան, Քաջազնունու 4/6)
 

ԾԱՆՈԹՈւԹՅՈւՆ

 1. Տեղեկանքը տրամադրվում է երկլեզու` հայերեն և օտար լեզվով (անգլերեն, գերմաներեն, իսպաներեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն)` դիմողի ցանկությամբ կախված ներկայացման երկրից,
 2. Տեղեկանքը տրամադրվում է 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում,
 3. Տեղեկանք հայցողի ցանկությամբ և իր հաշվին տեղեկանքը հանձնվում է փոստով՝ պատվիրված նամակով:
 4. Ապոստիլով վավերացված տեղեկանք տրամադրում է միայն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությունը:
 5. ՀՀ-ում դատվածության և հետախուզման առկայության մասին տեղեկանքը ստանալու համար դիմումը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը անհրաժեշտ է ուղարկել հետևյալ հասցեով.
  ՀՀ, Երեւան 0010, 
  Վազգեն Սարգսյան 3,
  Կառավարական տուն 2, 
  Արտաքին գործերի նախարարություն
  Հյուպատոսական վարչություն

  Խորհուրդ է տրվում առաքումը կատարել պատվիրված նամակի միջոցով:
  Տեղեկանքը ՀՀ ԱԳՆ կողմից դիմողի նշված հասցեով առաքելու համար սահմանված է վճար.

  ՀՀ ԱԳՆ կողմից քաղաքացիներին անհատական փոստային առաքում կատարելու համար` ՀՀ տարածքում` 430 ՀՀ դրամ

  ՀՀ ԱԳՆ կողմից քաղաքացիներին անհատական փոստային առաքում կատարելու համար` ՀՀ տարածքից դուրս` 11,000-25,000 ՀՀ դրամ՝ կախված առաքման երկրից։

  Փոստային առաքման վճարումը կարելի է կատարել ՀՀ տարածքում գործող ցանկացած առևտրային բանկում, պետական վճարումների էլեկտրոնային համակարգի կամ տեղում՝ ակնթարթային վճարումների համակարգի (տերմինալի) միջոցով հետևյալ գանձապետական հաշվեհամարներին`

  ՀՀ տարածքում առաքում կատարելու համար` 900013196101 (430 ՀՀ դրամ)
  ՀՀ տարածքից դուրս առաքում կատարելու համար` 900013196093 (11,000-25,000 ՀՀ դրամ)


 6. ՀՀ ԱԳՆ հյուպատոսական վարչությունը տրամադրում է նաև օտարերկրյա պետություններում դատվածության և հետախուզման առկայության մասին տեղեկանքներ` այդ պետությունների դիվանագիտական ներկայացուցչություններ կամ հյուպատոսական հիմնարկներ կատարվող հարցումների հիման վրա: ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությունը չի երաշխավորում տեղեկանքների ստացումը կարճ ժամկետներում (ծառայության ժամկետ սահմանել հնարավոր չէ): Որոշ պետություններից նման տեղեկանքներ ստանալն անհնար է:

Տեղեկանքի տրամադրումը ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններում կամ հյուպատոսական հիմնարկներում.


Տեղեկանք ստանալու համար դիմումները ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններում կամ հյուպատոսական հիմնարկներում (ցանկը տեսնելու համար սեղմել այստեղ)՝ ընդունվում են նախապես սահմանված ընդունելության օրերին և ժամերին: Իր մասին տեղեկանք ստանալու նպատակով դիմելու իրավունք ունի 16 տարին լրացած յուրաքանչյուր ոք (այսուհետ՝ տեղեկանք հայցող) կամ տեղեկանք հայցողի ծնողը, եղբայրը, քույրը, ամուսինը և զավակը, ինչպես նաև լիազոր ներկայացուցիչը:

Տեղեկանք հայցողն անձամբ, փոստի միջոցով (փոստով դիմելու իրավունք ունի տեղեկանք հայցողը, իսկ վերջինիս ծնողը, եղբայրը, քույրը, ամուսինը, զավակը և լիազոր ներկայացուցիչը դիմումը ներկայացնում են անձամբ) կամ առցանց (առցանց դիմելու դեպքում պետք է ներկայացվի ներքոհիշյալ փաստաթղթերի պատկերամուտը) նախարարություն է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը`

 • Սահմանված ձևի դիմում (տրամադրվում է տեղում),
 • անձնագիր (նույնականացման քարտ) և դրա պատճենը (փոստով դիմելու դեպքում՝ միայն պատճենը).
 • Պետական տուրքի վճարման անդորրագիր: Պետական տուրքի դրույքաչափը 25,000 (քսանհինգ հազար) ՀՀ դրամ է.
 • եթե տեղեկանք հայցողը դիմումն անձամբ ներկայացնելու պահին տեղեկանքի ստացումը հանձնարարում է երրորդ անձի, ապա տվյալ անձի անձնագրի (նույնականացման քարտի) պատճենը.
 • եթե դիմումը ներկայացնում է տեղեկանք հայցողի ծնողը, եղբայրը, քույրը, ամուսինը, զավակը կամ լիազոր ներկայացուցիչը, ապա պետք է ներկայացվեն նաև հետևյալ փաստաթղթերը՝
 • ա. ծնողի դեպքում՝ դիմողի անձնագրի (նույնականացման քարտի) բնօրինակը և պատճենը, տեղեկանք հայցողի անձնագրի (նույնականացման քարտի) ու ծննդյան վկայականի պատճենները,
 • բ. եղբոր և քրոջ դեպքում՝ դիմողի անձնագրի (նույնականացման քարտի) բնօրինակը և պատճենը, դիմողի ծննդյան վկայականի բնօրինակը, տեղեկանք հայցողի ծննդյան վկայականի և անձնագրի (նույնականացման քարտի) պատճենները,
 • գ. ամուսնու դեպքում՝ դիմողի անձնագրի (նույնականացման քարտի) բնօրինակը և պատճենը, տեղեկանք հայցողի անձնագրի (նույնականացման քարտի) և ամուսնության վկայականի պատճենները,
 • դ. զավակի դեպքում՝ դիմողի անձնագրի (նույնականացման քարտի) բնօրինակը և պատճենը, ծննդյան վկայականի և տեղեկանք հայցողի անձնագրի (նույնականացման քարտի) պատճենները,
 • ե. լիազոր ներկայացուցչի դեպքում՝ լիազորված անձի անձնագիրը (նույնականացման քարտը), լիազորագրի բնօրինակը և տեղեկանք հայցողի անձնագրի (նույնականացման քարտի) պատճենը:

ԾԱՆՈԹՈւԹՅՈւՆ

 1. Տեղեկանքը տրամադրվում է հայերեն և օտար լեզվով (անգլերեն, գերմաներեն, իսպաներեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն եւ այլն)` դիմողի ցանկությամբ կախված ներկայացման երկրից,
 2. Տեղեկանքը տրամադրվում է 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
 3. ՀՀ-ում դատվածության և հետախուզման առկայության մասին տեղեկանքը ստանալու համար դիմումը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը անհրաժեշտ է ուղարկել համապատասխան դեսպանության (հյուպատոսական հիմնարկի) հասցեով, որը կարող եք ճշտել վերջինիս ինտերնետային կայքից կամ ՀՀ ԱԳՆ պաշտոնական կայքի այս բաժնից:

Խորհուրդ է տրվում առաքումը կատարել պատվիրված նամակի միջոցով:

Տեղեկանքը դեսպանության (հյուպատոսական հիմնարկի) կողմից դիմողի նշված հասցեով առաքելու համար սահմանվում է վճար, որի չափը և վճարման հնարավոր եղանակները անհրաժեշտ է նախապես ճշտել:


Առավել մանրամասն տեղեկությունների համար խնդրում ենք ուղարկել նամակ կամ զանգահարել (+37460) 620-508, (+37460) 620-544, (+37410) 544041 ներքին 508, 544 հեռախոսահամարներով ցանկացած աշխատանքային օր ժամը 14:00 - 16:00:

Տպել էջը