Միջազգային պայմանագրերի և իրավունքի վարչություն

 • Պետ` Նելլի Սարոյան

Իրավաբանական վարչությունը ՀՀ ԱԳ նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որն իր ներքին կառուցվածքում ունի 3 բաժին.

 1. Երկկողմ միջազգային պայմանագրերի բաժին
 2. Բազմակողմ միջազգային պայմանագրերի բաժին
 3. Միջազգային իրավունքի և ազգային օրենսդրության բաժին

Վարչությունն իրականացնում է միջազգային հանրային ու մասնավոր իրավունքին, ինչպես նաև ներպետական իրավունքին առնչվող մի շարք գործառույթներ, այդ թվում.

 • միջազգային պայմանագրերի կնքման (տեքստի նախապատրաստում, դրա շուրջ բանակցությունների վարում և փոխհամաձայնեցում, ստորագրում), վավերացման և հաստատման ներկայացնելու, միջազգային պայմանագրին միանալու, միջազգային պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու, դրա գործողությունը կասեցնելու, դադարեցնելու կամ չեղյալ հայտարարելու, ինչպես նաև ուժի մեջ մտած միջազգային պայմանագրի կատարման հետ կապված գործառույթներ,
 • միջազգային պայմանագրերի գրանցում, հաշվառում և հրապարակում,
 • ՀՀ անդամակցությամբ միջազգային կազմակերպությունների մարմինների կողմից ընդունվող որոշումների և այլ փաստաթղթերի, ինչպես նաև միջազգային պայմանագիր չհանդիսացող այլ միջազգային փաստաթղթերի փորձաքննություն,
 • նախարարության քննարկմանը ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության իրավական ակտերի նախագծերի փորձաքննություն,
 • իրավական խորհրդատվություն է տրամադրում միջազգային իրավունքին առնչվող հարցերի վերաբերյալ:
 • նախարարության գործունեության իրավական ապահովման իրականացում, այդ թվում` իր իրավասության շրջանակներում նախարարության գործունեությանն առնչվող իրավական ակտերի նախագծերի անմիջականորեն մշակում
 • նախարարության քննարկմանը ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության իրավական ակտերի նախագծերի փորձաքննության իրականացում

Տպել էջը