Նախարարի տեղակալ

Ընդունարան

Նախարարի տեղակալը`

ա) համակարգում, վերահսկում և իրականացնում է արտաքին քաղաքական գործունեության որոշակի ուղղություններ.

բ) մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության ուղղությունների և հայեցակարգի մշակմանը.

գ) նախարարի սահմանած պարտականությունների բաշխման շրջանակներում վերահսկում և համակարգում է նախարարության աշխատակազմի համապատասխան վարչությունների ու դիվանագիտական ներկայացուցչությունների և հյուպատոսական հիմնարկների աշխատանքները.

դ) նախապատրաստում է նախարարի մոտ քննարկվելիք հարցերը և մասնակցում դրանց քննարկումներին.

ե) իր լիազորության սահմաններում համագործակցում է պետական կառավարման և այլ մարմինների, կազմակերպությունների ու հիմնարկների հետ.

զ) պարբերաբար նախարարին ներկայացնում է տեղեկատվություն իր կողմից համակարգվող բնագավառներում տիրող իրավիճակի մասին.

է) ապահովում է իր կողմից համակարգվող բնագավառում նախարարի հրամանների և ցուցումների կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը և արդյունքների մասին տեղեկացնում նախարարին.

ը) կատարում է նախարարի կողմից տրված այլ հանձնարարականներ:

Տպել էջը