Բյուջետային ֆինանսավորում

2025-2027 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ԵՎ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՅՏ

ՀՀ ԱԳՆ Դիվանագիտական դպրոց ՊՈԱԿ 2025-2027թթ ՄԺԾԾ և 2025թ հայտ

ՀՀ ԱԳՆ Պետական արարողակարգի ծառայության 2025-2027թթ ՄԺԾԾ և 2025թ հայտ

Հավելված 1. Գոյություն ունեցող պարտավորությունների գծով ծախսակազմումների ամփոփ ձևաչափ

Հավելված 2. Նոր նախաձեռնությունների ներկայացման ամփոփ ձևաչափ

Հավելված 3.  Բյուջետային ծրագրերի և ակնկալվող արդյունքների ներկայացման ձևաչափ

Հավելված 4. Բյուջետային ծրագրերի գծով ամփոփ ծախսերն ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման տարրերի և ըստ տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

Հավելված 5. Բյուջետային ծրագրերի/միջոցառումների գծով ծախսերը՝ վարչատարածքային բաժանմամբ ըստ մարզերի

Հավելված 8. Ամփոփ ֆինանսական պահանջներ ՄԺԾԾ ժամանակահատվածի համար

Հավելված 10․ Հայտի հետ կապված հիմնական ռիսկերը

Հավելված 11. Գոյություն ունեցող բյուջետային ծրագրերը և միջոցառումները

Հավելված 12. ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հավելված 13 ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ (ԱՆՁՆԱԳԻՐ)` Արտաքին գործերի ոլորտում Կառավարության քաղաքականության մշակում և իրականացում

Հավելված 13 ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ (ԱՆՁՆԱԳԻՐ)` Օտարերկրյա պետություններում ՀՀ դիվանագիտական ծառայության մարմինների գործունեության կազմակերպում և իրականացում

Հավելված 13 ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ (ԱՆՁՆԱԳԻՐ)` Համագործակցություն միջազգային կազմակերպությունների հետ

Հավելված 13. ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ (ԱՆՁՆԱԳԻՐ) Միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ոլորտում մասնագետների պատրաստում և վերապատրաստում

Հավելված 13. ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ (ԱՆՁՆԱԳԻՐ)` Հայաստանի Հանրապետությունում և օտարերկրյա պետություններում արարողակարգային միջոցառումների իրականացում

 
Տպել էջը