Պետական տուրքի դրույքաչափեր

ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՀՀ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՀՅՈՒՊԱՏՈՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ՀՅՈՒՊԱՏՈՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԳԱՆՁՎՈՂ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ 2024թ.ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ

(գործում են 2024թ. հունվարի 1-ից)

 

 ԻՆՉՊԵՍ ՎՃԱՐԵԼ ՀՅՈՒՊԱՏՈՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Կատարված գործողությունների, մատուցված ծառայությունների անվանումը Դրույքաչափ
ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար Եվրո ՌԴ ռուբլի

ՄԱՍ 1. ՀՅՈՒՊԱՏՈՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. ԱՆՁՆԱԳՐԵՐԻ, ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՀՅՈՒՊԱՏՈՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

1.1 Կենսաչափական անձնագիր տրամադրելու (փոխանակելու) համար ֏65,000 $166 €153 ₽14000 Վճարել
1.2 16 տարին չլրացած ՀՀ քաղաքացուն կենսաչափական անձնագիր տրամադրելու (փոխանակելու) համար ֏30,000 $76 €71 ₽6500 Վճարել
1.3 Անձնագիր տրամադրելու (փոխանակելու) համար ֏65,000 $166 €153 ₽14000 Վճարել
1.4 16 տարին չլրացած ՀՀ քաղաքացուն անձնագիր տրամադրելու (փոխանակելու) համար ֏30,000 $76 €71 ₽6500 Վճարել
1.5 ՀՀ վերադարձի վկայական տալու համար ֏20,000 $51 €47 ₽4500 Վճարել
1.6 ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված, ինչպես նաև ՀՀ միջազգային պայմանագրերով նախատեսված դեպքերում ՀՀ վերադարձի վկայական տալու համար Անվճար Անվճար Անվճար Անվճար  
1.7 Հյուպատոսական հաշվառման վերցնելու համար Անվճար Անվճար Անվճար Անվճար  
1.8 Հյուպատոսական հաշվառումից դուրս գալու համար Անվճար Անվճար Անվճար Անվճար  

2. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՈՒՏՔԻ ԱՐՏՈՆԱԳՐԵՐԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄ

2.1 ՀՀ այցելության մուտքի վիզա (մինչև 21 օր ժամկետով գտնվելու իրավունքով) տալու համար / չվերադարձվող պետական տուրք ֏3,000 $8 €7 ₽800 Վճարել
2.2 ՀՀ այցելության մուտքի վիզա (մինչև 120 օր ժամկետով գտնվելու իրավունքով) տալու համար / չվերադարձվող պետական տուրք ֏15,000 $38 €35 ₽3500 Վճարել
2.3 ՀՀ այցելության բազմակի մուտքի վիզա (մինչեւ 60 օր ժամկետով գտնվելու իրավունքով և մինչև վեց ամիս վավերականության ժամկետով) տալու համար / չվերադարձվող պետական տուրք ֏20,000 $51 €47 ₽4500 Վճարել
2.4 ՀՀ այցելության բազմակի մուտքի վիզա (մինչեւ 120 օր ժամկետով գտնվելու իրավունքով և մինչեւ մեկ տարի վավերականության ժամկետով) տալու համար / չվերադարձվող պետական տուրք ֏40,000 $102 €94 ₽9000 Վճարել
2.5 ՀՀ պաշտոնական մուտքի համար արտոնագիր տալու համար Անվճար Անվճար Անվճար Անվճար  
2.6 ՀՀ դիվանագիտական արտոնագիր տալու համար Անվճար Անվճար Անվճար Անվճար  
2.7 ՀՀ մեկ մուտքի տարանցիկ արտոնագիր տալու համար / չվերադարձվող պետական տուրք ֏10,000 $25 €24 ₽2200 Վճարել
2.8 ՀՀ բազմակի մուտքի տարանցիկ արտոնագիր (մեկ տարի վավերականության ժամկետով) տալու համար / չվերադարձվող պետական տուրք ֏18,000 $46 €42 ₽4000 Վճարել

3. ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄ

3.1 Մահվան պետական գրանցման համար, ներառյալ՝ վկայական տալը Անվճար Անվճար Անվճար Անվճար  
3.2 Ամուսնության մեջ չգտնվող մորից ծնված երեխայի ծննդի պետական գրանցման համար, ներառյալ՛ վկայական տալը ֏5,000 $13 €12 ₽1200 Վճարել
3.3 Ամուսնության մեջ գտնվող ծնողներից ծնված երեխայի ծննդի պետական գրանցման համար, ներառյալ՝ վկայական տալը ֏20,000 $51 €47 ₽4500 Վճարել
3.4 Ամուսնության, հայրության որոշման կամ որդեգրման պետական գրանցման համար, ներառյալ՛ վկայական տալը ֏25,000 $64 €59 ₽5500 Վճարել
3.5 Ամուսինների համատեղ դիմումի կամ դատական կարգով ամուսնալուծության պետական գրանցման համար, ներառյալ՛ վկայական տալը ֏120,000 $306 €283 ₽26000 Վճարել
3.6 Սահմանված կարգով անհայտ բացակայող կամ անգործունակ ճանաչված կամ երեք տարուց ոչ պակաս ժամկետով ազատազրկված անձի հետ ամուսնալուծության պետական գրանցման համար, ներառյալ՝ վկայական տալը ֏20,000 $51 €47 ₽4500 Վճարել
3.7 Ազգանվան, անվան և հայրանվան փոփոխության պետական գրանցման համար, ներառյալ՝ վկայական տալը ֏45,000 $115 €106 ₽10000 Վճարել
3.8 Քաղաքացիական կացության ակտերի գրառումներում ուղղումներ կամ փոփոխություններ կատարելու համար ֏30,000 $76 €71 ₽6500 Վճարել
3.9 Քաղաքացիական կացության ակտային գրանցումը վերականգնելու համար, ներառյալ՝ համապատասխան վկայական տալը ֏45,000 $115 €106 ₽10000 Վճարել

4. ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

4.1 Անշարժ գույքի տիրապետման, օգտագործման և տնօրինման իրավունքի լիազորագրերի վավերացման համար ֏30,000 $76 €71 ₽6500 Վճարել
4.2 Այլ լիազորագրերի վավերացման համար ֏15,000 $38 €35 ₽3500 Վճարել
4.3 Պայմանագրերի նոտարական վավերացման համար ֏25,000 $64 €59 ₽5500 Վճարել
4.4 Փաստաթղթերի պատճենների և փաստաթղթերից քաղվածքների հաստատման յուրաքանչյուր էջի համար ֏10,000 $25 €24 ₽2200 Վճարել
4.5 Փաստաթղթերի՝ օտար լեզվից հայերեն թարգմանության և նոտարական վավերացման յուրաքանչյուր էջի համար ֏10,000 $25 €24 ₽2200 Վճարել
4.6 Փաստաթղթերի (բացառությամբ անձնագրերի և քաղաքացիական կացության վկայականների)՝ հայերենից օտար լեզու թարգմանության և նոտարական վավերացման յուրաքանչյուր էջի համար ֏15,000 $38 €35 ₽3500 Վճարել
4.7 Անձնագրերի և քաղաքացիական կացության վկայականների՝ հայերենից օտար լեզու թարգմանության և նոտարական վավերացման յուրաքանչյուր էջի համար ֏7,000 $18 €17 ₽1500 Վճարել
4.8 Քաղաքացու ողջ լինելու, որոշակի վայրում գտնվելու և այլ փաստաթղթերի ձևակերպման և հաստատման համար ֏15,000 $38 €35 ₽3500 Վճարել
4.9 Ստորագրության իսկության վավերացման համար ֏7,000 $18 €17 ₽1500 Վճարել
4.10 ժառանգական գույքի պահպանմանն ուղղված միջոցառումների իրականացման համար ֏15,000 $38 €35 ₽3500 Վճարել
4.11 Կտակների վավերացման համար ֏15,000 $38 €35 ₽3500 Վճարել
4.12 ժառանգության իրավունքի վկայագիր տալու համար ֏10,000 $25 €24 ₽2200 Վճարել
4.13 Ի պահ ընդունված փաստաթղթերը պահպանելու համար՝ ամսական ֏5,000 $13 €12 ₽1200 Վճարել
4.14 Ի պահ ընդունված դրամը, արժեթղթերը և այլ արժեքները պահպանելու համար՝ ամսական ֏10,000 $25 €24 ₽2200 Վճարել
4.15 Այլ նոտարական ծառայությունների համար ֏7,000 $18 €17 ₽1500 Վճարել

5. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՀՅՈՒՊԱՏՈՍԱԿԱՆ ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ

5.1 Փաստաթղթերի հյուպատոսական վավերացման համար' ֆիզիկական անձանցից ֏5,000 $13 €12 ₽1200 Վճարել
5.2 Փաստաթղթերի հյուպատոսական վավերացման համար' իրավաբանական անձանցից ֏15,000 $38 €35 ₽3500 Վճարել

6. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ՊԱՀԱՆՋԵԼՈՒ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՆՔՆԵՐ ՁԵՎԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՀՅՈՒՊԱՏՈՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

6.1 ՀՀ-ում դատվածության և հետախուզման առկայության մասին տեղեկանք ձեւակերպելու համար ֏25,000 $64 €59 ₽5500 Վճարել
6.2 Ընտանեկան կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկանք ձեւակերպելու համար ֏25,000 $64 €59 ₽5500 Վճարել
6.3 Քաղաքացիության մասին տեղեկանք ձևակերպելու համար ֏25,000 $64 €59 ₽5500 Վճարել
6.4 Հարցման հիման վրա ձևակերպվող այլ տեղեկանքներ ֏25,000 $64 €59 ₽5500 Վճարել
6.5 Քաղաքացու կողմից ներկայացված կամ դիվանագիտական ներկայացուցչության արխիվում պահվող փաստաթղթերի, ինչպես նաև իրավական ակտերի հիման վրա ձևակերպվող տեղեկանքներ ֏10,000 $25 €24 ₽2200 Վճարել
6.6 Առանց հարցման այլ տեղեկանքներ ձևակերպելու համար ֏10,000 $25 €24 ₽2200 Վճարել
6.7 Մատուցվող ծառայության կամ իրականացվող գործողության շրջանակում տեղեկանք ձեւակերպելու համար Անվճար Անվճար Անվճար Անվճար  
6.8 Փաստաթղթեր պահանջելու և դրանք դիմողին հանձնելու համար ֏10,000 $25 €24 ₽2200 Վճարել

7. ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

7.1 Այլ ծառայությունների համար ֏10,000 $25 €24 ₽2200 Վճարել

8. ՏԵՍԱԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

8.1 Տեսակապով դիմողի ինքնությունը պարզելու միջոցով՝ անձնագիր տրամադրելու (փոխանակելու) համար
Հասանելի է միայն ՀՀ ԱԳՆ կայքում հրապարակված հյուպատոսական կետերում
֏90,000 $229 €212 ₽20,000 -
8.2 Տեսակապով դիմողի ինքնությունը պարզելու միջոցով ՀՀ վերադարձի վկայական տալու համար
Հասանելի է միայն ՀՀ ԱԳՆ կայքում հրապարակված հյուպատոսական կետերում
֏45,000 $115 €106 ₽10,000 -

ՄԱՍ 2. ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼԸ ԵՎ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈՓՈԽԵԼԸ

9.1 ՀՀ քաղաքացիություն ստանալու համար ֏1,000 $3 €2 ₽300 Վճարել
9.2 ՀՀ քաղաքացիությունը դադարեցնելու համար ֏25,000 $64 €59 ₽5500 Վճարել

ՄԱՍ 3. ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՏՐՎՈՂ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ, ՈՐՈՇԱԿԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՄ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

10.1 ՀՀ֊ում հատուկ կացության կարգավիճակ, հատուկ անձնագիր տալու, ինչպես նաև հաշվառելու համար ֏150,000 $382 €354 ₽32500 Վճարել
10.2 Կորցրածի փոխարեն նոր ՀՀ հատուկ անձնագիր տալու համար ֏75,000 $191 €177 ₽16500 Վճարել

Ներկայացված դրույքաչափերը սահմանված են «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքով:

Պետական տուրքի սակագները արտարժույթով հաշվարկվում են «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածով նախատեսված կարգով՝ հիմք ընդունելով ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակված նախորդ տարվա` արժութային շուկաներում ձևավորված միջին տարեկան փոխարժեքը: 

 

Էլեկտրոնային վճարումների աջակցման կենտրոն
Էլ. փոստի հասցե` payments@mfa.am

Տպել էջը