Երկկողմ հարաբերություններ

Կանադա Կանադա

Ընդհանուր տեղեկություններ

Հա­յաս­տա­նի և Կա­նա­դայի միջև դի­վա­նա­գի­տա­կան հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րը հաս­տատ­վել են 1992 թ. հուն­վա­րի 31-ին: 1995 թ. հուն­վա­րին սկ­սել է գոր­ծել ՀՀ դես­պա­նու­թյունն Օտտա­վա­յում։

Կա­նա­դայում Հա­յաս­տա­նի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դես­պանը` Անահիտ Հարությունյանն է (2019 թվականից): Դես­պա­նը Հա­յաս­տա­նը ներ­կա­յաց­նում է նաև Քա­ղա­քա­ցի­ա­կան ա­վի­ա­ցի­այի մի­ջազ­գային կազ­մա­կեր­պու­թյու­նում (ICAO), ո­րի կենտ­րո­նա­տե­ղին Մոն­րե­ա­լում է:

Հա­յաս­տա­նում Կա­նա­դայի արտակարգ և լիազոր դես­պան­նե­րը հա­մա­տե­ղու­թյան կարգով հա­վա­տար­մագր­վում են Ռու­սաս­տա­նում (ներկայիս դեսպանը` Էլիսոն ԼըՔլեր, 2020 թվականից):

1992 թ. Հայաս­տա­նում բաց­վել է Կա­նա­դայի պատ­վա­վոր հյու­պա­տո­սի գրա­սե­նյակը: 2022 թվականից պատվավոր հյուպատոս է նշանակվել Վարդգես Ավագյանը:

2022 թ. Լևոն Աֆեյանը նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր հյուպատոս Կանադայի Մոնրեալ քաղաքում:

2021 թ. հունիսի 25-ին Կանադայի վարչապետ Ջ. Թրյուդոյի կողմից Հայաստանում հատուկ բանագնաց է նշանակվել Եվրոպական Միությունում և Եվրոպայում Կանադայի հատուկ բանագնաց, Ֆրանսիայում և Մոնակոյում Կանադայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ստեֆան Դիոնը, ով իրականացնում է հատուկ առաքելություն՝ աջակցելու Հայաստանի քաղաքացիական հասարակությանը, ժողովրդավարական ինստիտուտներին, բազմակողմ համակարգի ներգրավմանը և տնտեսական գործընկերությանը: Միաժամանակ՝ Կանադայի ԱԳ նախարարությունը այս առաքելությունը ներկայացնում է որպես վարչապետ Թրյուդոյի՝ Հայաստանի ժողովրդավարությանը աջակցելու խոստման շարունակություն (2018 թ․ այցի ընթացքում)։  

2022 թ․ փետրվարի 25-ից մարտի 1-ը Հայաստան այցելեց Հայաստանում հատուկ բանագնաց Ստեֆան Դիոնի գլխավորած պատվիրակությունը, արդյունքում հատուկ բանագնացը կանադական իշխանություններին ներկայացրեց համապարփակ զեկույց («Աջակցելով Հայաստանի Ժողովրդավարությանը», հրապարակման ամսաթիվ՝ հունիսի 3, 2022 թ.), առանձնացրեց լավագույն ուղիները, որով Կանադան կարող է աջակցել Հայաստանին իր ժողովրդավարությունը բարելավելու ջանքերում:

2022 թ. հունիսի 29-ին Կանադայի ԱԳ նախարար Մելանի Ժոլին հայտարարեց Հայաստանում Կանադայի դիվանագիտական ներկայացուցչության բացման վերաբերյալ:

Այցեր

Կանադա

2022 թ․ սեպտեմբեր

Հայ-կանադական քաղաքական խորհրդակցություններ՝ ԱԳ նախարարի տեղակալների մակարդակով (ք․ Օտտավա)

2022 թ․ հոկտեմբեր

«Աջակցություն Հայաստանի խորհրդարանին» ծրագրի շրջանակում ՀՀ ազգային ժողովի պատվիրակության այց  (ք․ Օտտավա)

2018 թ. հու­լիս

ՀՀ փոխ­վար­չա­պետ Տ. Ա­վի­նյա­ն

2018 թ. ապ­րիլ

ՀՀ փոխ­վար­չա­պետ Վ. Գաբ­րի­ե­լյա­ն

2017 թ. նոյեմ­բեր

ՀՀ պաշտ­պա­նու­թյան նա­խա­րար Վ. Սարգ­սյա­նի այց (ՄԱԿ-ի ան­դամ ե­րկր­նե­րի պաշտ­պա­նու­թյան նա­խա­րար­նե­րի խա­ղա­ղա­պա­հու­թյան հա­մա­ժո­ղով Վան­քու­վե­րում)

2014 թ. հու­լիս

ՀՀ ԱԺ պատ­գա­մա­վոր­ներ Մար­գա­րիտ Ե­սա­յան, Մնա­ցա­կան Մնա­ցա­կա­նյան, Ար­մեն Ռուս­տա­մյան (մաս­նակ­ցու­թյուն Ֆրան­կո­ֆո­նի­այի մի­ջազ­գային կազ­մա­կեր­պու­թյան խորհր­դա­րա­նա­կան վե­հա­ժո­ղո­վին)

2010 թ. մայիս-հունիս

ՀՀ արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյան

2008 թ. հոկտեմբեր

ՀՀ արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյան /Ֆրանկոֆոնիայի անդամ պետությունների ղեկավարների 12-րդ գագաթաժողով/

2007 թ. դեկտեմբեր

ՀՀ նախագահի խորհրդական Վահրամ Ներսիսյանց

2006 թ. մայիս

ՀՀ արտգործնախարար Վարդան Օսկանյան

2006 թ. հոկտեմբեր

ՀՀ արտգործնախարար Վարդան Օսկանյան

2003 թ. հոկտեմբեր

Հայաստանի Ազգային Ժողովի պատվիրակություն

2002 թ. սեպտեմբեր

ԱԺ նախագահ Արմեն Խաչատրյան

1999 թ. սեպտեմբեր

ՀՀ արտգործնախարար Վարդան Օսկանյան

Հա­յաս­տան

2018 թ․ հոկտեմբեր

Կանադայի վարչապետ Ջասթին Թրյուդո

2017 թ. օ­գոս­տոս

Կա­նա­դայի խորհր­դա­րա­նի ան­դամ­ներ     Թո­նի Քլե­մեն­թը և Ռեյ­չել Հար­դե­րը՝ One Free World International կազ­մա­կեր­պու­թյան հիմ­նա­դիր և նա­խա­գահ Մա­ջեդ Էլ Շա­ֆի­ի գլ­խա­վո­րու­թյամբ (նե­րա­ռյալ այց Ար­ցախ)

2015 թ. ապ­րիլ

Կա­նա­դայի ներ­գաղ­թի և քա­ղա­քա­ցի­ու­թյան նա­խա­րար Քրիս Ա­լեք­սանդր և խորհր­դա­րա­նի «­Կա­նա­դա-Հա­յաս­տան» բա­րե­կա­մու­թյան խմ­բի նա­խա­գահ Հա­րոլդ Ա­լբ­րեխթ (Հայոց Ցե­ղաս­պա­նու­թյան 100-րդ տա­րե­լի­ցի մի­ջո­ցա­ռում­նե­րին մաս­նակ­ցե­լու նպա­տա­կով)

2014 թ. օ­գոս­տոս

Կա­նա­դայի խորհր­դա­րա­նի ան­դամ­ներ Բրեդ Բադ, Լե­ոն Բե­նո­ւա և Ռաս Հյու­բերտ՝ One Free World International ՀԿ-ի ան­դամ­նե­րի ու­ղեկ­ցու­թյամբ

2013 թ. սեպ­տեմ­բեր

Կա­նա­դայի խորհր­դա­րա­նի ան­դամ (Ա­զա­տա­կան կուս.), ը­նդ­դի­մու­թյան նախ­կին         ա­ռաջ­նորդ Ստե­ֆան Դի­ոն (նե­րա­ռյալ այց Ար­ցախ)

2013 թ. ապ­րիլ 

Կա­նա­դայի ԱԳ նա­խա­րա­րի խորհր­դա­րա­նա­կան քար­տու­ղար Դի­պակ Օբ­րայ և բազ­մամ­շա­կու­թայ­նու­թյան հար­ցե­րով խորհր­դա­րա­նա­կան քար­տու­ղար Չունգ­սեն            Լե­ունգ (ՀՀ նա­խա­գա­հի ե­րդմ­նա­կա­լու­թյան կա­պակ­ցու­թյամբ)

2012 թ. հու­լիս 

Հա­մայնք­նե­րի պա­լա­տի ան­դամ­ներ Ջիմ Կա­րի­ջա­նիս (նե­րա­ռյալ այց ԼՂ) և Ա­լեք­սանդր Բուլ­րիս

2010 թ. սեպ­տեմ­բեր 

Կա­նա­դայի Խորհր­դա­րա­նի պատ­վի­րա­կու­թյուն

2010 թ. սեպտեմբեր

Կանադայի Խորհրդարանի պատվիրակություն

2007 թ. մայիս

Կանադայի Համայնքների պալատի  անդամ Նիկոլ Դեմերս

2005 թ. ապրիլ

Խորհրդարանական պատվիրակություն, պաշտոնական այց Հայոց ցեղասպանության 90-րդ տարելիցի կապակցությամբ

2003 թ. հուլիս

Կանադայի խորհրդարանի պատգամավորների խմբի` Կանադայի Համայնքների պալատի  անդամ Սարգիս Ասատուրյան

2002 թ. նոյեմբեր

Կենտրոնական, Արևելյան Եվրոպայի և Միջին Արևելքի հարցերով Կանադայի պետքարտուղար Գար Նաթսըն

2002 թ. մայիս

Կանադայի Խորհրդարանի պատվիրակություն

2000 թ. մայիս     

Կանադայի Խորհրդարանի պատվիրակություն

Իրավապայմանագրային դաշտ

  • Համատեղ հռչակագիր Հայաստանի Հանրապետության և Կանադայի միջև դիվանագիտական ​​հարաբերություններ հաստատելու մասին՝ ստորագրվել է 1992 թ. հունվարի 31-ին (ք. Պրահա),
  • Մտադրությունների արձանագրություն ՀՀ կառավարության և Կանադայի կառավարության միջև կինեմատոգրաֆիայի և աուդիոտեսագրական հարաբերությունների բնագավառում՝ ստորագրվել է 1998 թ. հունիսի 30-ին (ք. Օտտավա),
  • Փոխըմբռնման հուշագիր ՀՀ տրանսպորտի նախարարության և Կանադայի տրանսպորտի դեպարտամենտի միջև տրանսպորտի բնագավառում տեխնիկական փորձի փոխանակման և համագործակցության վերաբերյալ՝ ստորագրվել է 1999 թ. ապրիլի 7-ին (ք. Երևան),
  • Համաձայնագիր ՀՀ կառավարության և Կանադայի կառավարության միջև ներդրումների խրախուսման և փոխադարձ պաշտպանության մասին՝ ստորագրվել է 1997 թ. մայիսի 8-ին (ք. Օտտավա),
  • Համաձայնագիր ՀՀ կառավարության և Կանադայի կառավարության միջև առևտրի և առևտրային գործունեության մասին՝ ստորագրվել է 1997 թ. մայիսի 8-ին (ք. Օտտավա),
  • Կոնվենցիա ՀՀ կառավարության և Կանադայի կառավարության միջև եկամուտների և գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու և հարկումից խուսափելը կանխելու մասին՝ ստորագրվել է 2004 թ. հունիսի 29-ին (ք. Երևան):

Առևտրատնտեսական հարաբերություններ

Հայաստանը կանադական ընկերությունների համար զգալի հետաքրքրություն ներկայացնող շուկա է: Մասնավորապես, կանադական ընկերությունները շահագրգռված են համագործակցել հանքարդյունաբերության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, դեղագործության, թանկարժեք քարերի ու մետաղների մշակման ոլորտներում:

Հայաստանի Հանրապետության և Կանադայի միջև ապրանքաշրջանառության ծավալները (հազար ԱՄՆ դոլար)

 

Արտահանում

Ներմուծում (ըստ ծագման երկրի)

Ներմուծում (ըստ արտահանող երկրի)

2019

61228.7

34635.5

10256.0

2020

3457.2

14604.8

9430.2

2021

5582.8

20562.5

13446.9

2022

2862.7

42827.6

15466.2

Կանադայից ՀՀ ներմուծվող հիմնական ապրանքատեսակներն են՝

երշիկեղեն, թուղթ, մարդատար ավտոմեքենա,  գործիքներ, ադամանդ, սարքավորումներ։

ՀՀ-ից Կանադա արտահանվող հիմնական ապրանքատեսակներն են՝

ադամանդ, հագուստ, դեղորայք։

 

Թարմացվել է՝ 12.04.2023թ.

Տպել էջը